Forretningsvilkår

Når du handler med Murermester Hoff ApS, CVR-nr. 43149032 (herefter benævnt ”entreprenøren”), gør følgende forretningsbetingelser sig gældende (version 1.0 gældende fra og med september 2021):

Nærværende forretningsbetingelser er godkendt af entreprenørens kunde (herefter benævnt ”bygherren”) og finder anvendelse, medmindre andet er særskilt anført i entreprenørens tilbud eller ordrebekræftelse. Bygherrens evt. meddelte salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af entreprenøren.

Entreprenørens tilbud – aftalegrundlaget

Afgivne tilbud fra entreprenøren er gældende i 14 dage fra tilbuddets datering. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl.
moms, medmindre andet står angivet i tilbuddet. Hvis bygherren er privatperson (forbruger), oplyses tilbudspriser inkl. moms.
Entreprenørens evt. forbehold i tilbuddet er en del af tilbuddet og fraviges således ikke af evt. udbuds- eller projekt materiale.

Alt arbejde, som ikke fremgår af entreprenørens tilbud, men som bygherren ønsker udført , eller som på anden vis er påkrævet, udgør ekstraarbejde, der afregnes særskilt ud over tilbudssummen med kr. 595 ekskl. moms / kr. 743,75 inkl. moms i timen, herunder evt. spildtid som ikke skyldes entreprenørens forhold. Alle foranstaltninger i forhold ti l vinterbekendtgørelsen o.l. udgør ekstraarbejder.

Annullering eller ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra entreprenøren. Såfremt entreprenøren accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte entreprenørens evt. omkostninger og ethvert tab herved.

Levering og force majeure

Ved salg af løsøre sker levering ab lager (fragt ikke inklusive).

Evt. aftalt afleveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre (force majeure), herunder men ikke begrænset til manglende eller mangelfulde leverancer fra entreprenørens underleverandører m.v., lovligt forfald, krig, usædvanlige naturbegivenheder, enhver sundhedskrise, brand, hærværk, strejker, lock-out, transportuheld, nedbør, oversvømmelser, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet samt offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

Forsinkelse som følge heraf udskyder automatisk (uden entreprenørens påkrav) leveringstidspunktet for entreprenøren tilsvarende (tidsfristforlængelse) og udgør ikke misligholdelse.

Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene bygherre til at ophæve og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 arbejdsdage efter bygherres skriftlige påkrav om levering, forudsat at entreprenøren ikke har krav på tidsfristforlængelse.

Ansvarsfrihed

Entreprenøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke var dokumenteret før arbejdets igangsætning, herunder men ikke begrænset til forurening, grundvand, fortidsminder og andet uforudset såsom kabler, olietanke, fundamenter m.m. Evt. afhjælpning af nævnte forhold afregnes særskilt som ekstraarbejder på regning i tillæg til byggeprojektet.

Byggepladsforhold

Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand (og andet påkrævet til arbejdernes udførelse) ført ind på byggepladsen i fornødent omfang for bygherres regning og risiko. Bygherren er ansvarlig for, at entreprenøren under hele projektet har adgang til byggepladsen, ligesom bygherren i øvrigt er ansvarlig for at klargøre byggepladsen til udførelsen af entreprenørens arbejder.

Sikkerhedsstillelse

Såfremt entreprenøren kræver det, stiller bygherren straks sikkerhed for bygherrens opfyldelse af dennes betalingsforpligtelser over for entreprenøren (betaling af hele entreprisesummen). Entreprenøren stiller ikke sikkerhed over for bygherren.

Forsikring m.v.

Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-, stormskade-, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder (entreprise-/All riskforsikring) fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet.

På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Ved bygherreleverancer af materialer er bygherre i alle henseender ansvarlig for disse, herunder at de passer korrekt til det givne projekt og/eller med den pågældende installation.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til solgte og leverede materialer forbliver hos entreprenøren, indtil disse måtte være indføjet i byggeriet.
Entreprenøren er således berettiget til at tage sådanne materialer tilbage, såfremt bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren.

Betaling m.v.

Entreprenøren fakturerer 20 % forud ved opstart. Derefter udarbejdes betalingsplaner til bygherre tilpasse t projektet. Betaling af udstedte fakturaer skal ske netto kontant + 5 dage. Ved betaling efter forfaldsdagen for entreprenørens tilgodehavender tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.

Såfremt bygherren udebliver med betaling af skyldig entreprisesum (betalingsmisligholdelse), er entreprenøren berettiget til at standse arbejdet med 1 dags skriftligt varsel. Entreprenøren har i givet fald krav på bygherrens betaling af stilstandsomkostninger samt evt. andre omkostninger og tab som følge af bygherrens misligholdelse.

Reklamation

Såfremt bygherren mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved entreprisen, skal han straks reklamere skriftligt med specifikation af den påståede misligholdelse. Forsømmer bygherren straks at reklamere over for entreprenøren, fortaber bygherren retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod entreprenøren.

Ansvar for forsinkelse eller mangler

Entreprenørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke driftstab, avancetab eller indirekte tab.

Erstatningskrav over for entreprenøren som følge af bygherrens direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved entreprenørens arbejde kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for det pågældende byggeprojekt.

Entreprenørens ansvar kan dog aldrig under nogen omstændigheder overstige kr. 10.000.000.

Produktansvar

Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvar.

Såfremt entreprenørens leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan entreprenøren ikke af bygherren gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre bygherren dokumenterer, at skaden kan henføres til en af entreprenøren udvist grov uagtsomhed.

Entreprenørens ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan ikke overstige kr. 10.000.000.

I det omfang entreprenøren over for tredjemand i erhvervsforhold pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er bygherren forpligtet til at holde entreprenøren skadesløs i samme omfang, som entreprenørens ansvar er begrænset i forhold til bygherren i nærværende bestemmelse, jf. ovenfor.

Værneting

Tvister mellem entreprenøren og bygherren afgøres ved retten i den retskreds, hvor entreprenøren har sit forretningssted (Retten i Helsingør) eller ved et andet værneting, som entreprenøren bestemmer.

Persondata

Vi behandler de oplysninger, som du/I har afgivet til os i forbindelse med nærværende for at kunne efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen, herunder for at opretholde kundeforhold og for at have korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v. De oplysninger, vi registrerer, er: Navn, adresse oplysninger, evt. CVR-nummer, betalings oplysninger, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt.

De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i minimum de 5 år, som regnskabslovgivningen kræver.
Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura, ligesom du har ret til at få oplysninger om og modtage kopi af de data, vi har registreret samt at få dem berigtiget, hvis de er urigtige, og til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for os at opbevare i henhold til aftale eller gældende lovgivning, idet du/I også kan anmode os om at begrænse
behandlingen.

Entreprenøren er dataansvarlig, og enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til ch@mmsh.dk. Vi videregiver i nødvendigt omfang relevante oplysninger til fragtfolk, underleverandører/underentreprenører til brug for opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til aftalen, herunder med henblik på at holde dig ajour med status på den pågældende ordre og til levering af varerne. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande.
Eventuel klage over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i et håndværk, der er stærkt fokuseret omkring kvaliteten, og søger en
samarbejdspartner, der er pålidelig, så skal du ikke tøve med at tage kontakt til os.

Vi sidder klar på telefon 31 69 20 69 og ellers kan du bruge kontakt formular.
Vi glæder os til at høre fra dig.

    Cookies og Privatlivspolitik accepteres*